طراحی ست اداری

تعرفه طراحی ست اداری به صورت زیر است.

نوع طراحی قیمت
کارت ویزیت
60,000 تومان
سربرگ A4
55,000 تومان
سربرگ A5
45,000 تومان
یادداشت A6 یا A7
20,000 تومان
پاکت نامه A4
50,000 تومان
پاکت نامه A5
40,000 تومان
پاکت نامه اداری(ملخی)
50,000 تومان
فاکتور
50,000 تومان
لیبل CD یا DVD
50,000 تومان
پاکت CD یا DVD
50,000 تومان